having an ear to the ground

Arti kata "having an ear to the ground" Bahasa Inggris dalam Bahasa Indonesia.
memasang telinga ke tanah; memiliki telinga ke tanah

Demikianlah apa yang dimaksud dengan having an ear to the ground. Bermanfaat? Bagikan halaman ini!